WARUNKI GWARANCJI


WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja jest udzielana na sprawne działanie przedmiotu na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

2. Gwarancją objęte są: metalowa konstrukcja prasy, śruba trapezowa

3. Gwarancja obejmuje wady powstałe z powodu ukrytych wad materiałowych.

4. Wady i uszkodzenia wyrobu należy zgłosić do producenta niezwłocznie po ich ujawnieniu i do czasu wyjaśnienia zaprzestać użytkowania przedmiotu.

5. Sposób naprawy określa udzielający gwarancji.

6. Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie dwóch tygodni od daty przyjęcia ich zgłoszenia.

7. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu, który został wadliwie eksploatowany, jak i samowolnie rozmontowywany, przerabiany czy naprawiany.

8. Gwarancją nie jest objęty przedmiot , którego uszkodzenie nastąpiło na skutek użytkowania niezgodnego z instrukcja obsługi lub z jego przeznaczenie. Szczegółowe warunki montażu oraz użytkowania przedmiotu zawarte są w instrukcji producenta dołączanej każdorazowo do sprzedawanego produktu.

9. Niniejsza karta jest podstawą do bezpłatnego wykonania naprawy prasy.

10. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty dojazdu, transportu, ekspertyzy itp. Obciążają zgłaszającego reklamację.

11. Karta gwarancyjna bez dat, pieczęci i podpisów jak również z poprawkami i skreśleniami dokonane przez osoby nieupoważnione jest nieważna.

12. W przypadku utraty karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.

 

Plik Warunki gwarancji PDF